Stenrevs projektet ved Hou

Opdateret d. 8. marts, ´22

I flere hundrede år er der fisket sten op i havet rundt om Hou helt frem til 1990’erne, hvilket historier i lokalarkivet vidner om. Folk, der kan huske tilbage til 1960’erne erindrer stadig snorkelture under havet, hvor der både voksede tang og ålegræs mellem revlerne, ligesom badende trådte på små fladfisk, der lå gemt i sandet. Børnene fangede krabber og hundestejlere og så imponerende store stimer af fiskeyngel

Stenrevsgruppen ved Hou har en ambition om at etablere 3 stenrev i området ud for Hou. Stenrevene skal udlægges for at give planter og dyr gode muligheder for at genetablere sig i det sydlige område af Århus Bugten.

Formålet er primært at genskabe levesteder til flora og fauna og fremme artsdiversiten. Derudover vil det også give en god adgang til havstudier  samt en forståelse for naturen i havet for elever på efterskolen HMI og Egmont Højskolen. Borgere og folk udefra kan få en dykkeroplevelse eller en snorkeltur for at udvide deres kendskab til havmiljøet.

Planen er at etablere 2 stenrev ved nordstranden henholdsvis udfor egmontbroen på 4 meters dybde og ved Hølken i 6 meters dybde samt et rev ved sydstranden, der går SV for den vestlige lysthavnsmole i 2-3 meters dybde langs Houløbet.

 

Rev nr 1. - i området mellem Hølken og Dyngby.

Ca 100 x 800 m på ca 4 - 8 m vand.                                                                                                           Blandede bunker af mindres sten med spredte større sten imellem.                                       Bunkerne ca 1,5 m høje med 5 m mellemrum med 2 sten a ¼ m3 imellem.  Der vil minimum være 2,5 meter vanddybde fra toppene af stenbunkerne (ved middel vandstand).

Rev nr 2. - Ud for Egmont Broen

Ca 100 x 200 m på ca 4 m vand.                                                                                                                 Blandede bunker af mindres sten med spredte større sten imellem.                                         Bunkerne ca 1,0 m høje med 5 m mellemrum med ca 2 sten a ¼ m3 imellem. Der vil minimum være 2,5 meter vanddybde fra toppene af stenbunkerne (ved middel vandstand).

Rev nr 3. - I forlængelse af Hou lystbådhavns SØ hjørne

Ca 300m langt på ca 2,5 m vand.                                                                                                                    Bunker af sten på en linje med mellemrum imellem for at sikre, at der ikke sker ophobning af sand nord for dem.                                                                                                                                         Bunkerne ca 1,0 m høje, 2 m brede og med 2 m mellemrum. Der vil minimum være 1,5 meter vanddybde fra toppene af stenbunkerne (ved middel vandstand).

Hvor langt er vi

8. marts, ´22

Nu er vi kommet ind i en ny fase af projektet. Det er vi, fordi vi har fået grønt lys fra Kystdirektoratet til at etablere "stenrev 2" og "Stenrev 3". Det er vi rigtig glade for, og er gået videre med at indsamle materiale til fondssøgninger for få løst den økonomiske udfordring. I forhold til "Stenrev 1" er vi kommet frem til at vi må i løbet af foråret se på en ny placering, da det nuværende forslag kommer til at blive svært af få tilladselse tilpga. det ligger i den zone, hvor en mulig kommende Kattegatsforbindelse vil være.

Indenfor kort tid har vi et møde med Odder Kommune, hvor vi skal tale om, hvordan de kan støtte Stenrevsprojektet. Det ser vi frem til, og har også en forventning om at de kan gå ind og støtte projektet aktivt i nogle af de næste og mere praktiske faser.

9. december , ´21

I fredags fik vi en rigtig god mail fra Kystdirektoratet. De havde færdiggjort deres svar, og de har indtil videre give os tilladelse til at lave et stenrev ved "Stenrev 2", der ligger ud for Egmont Broen.  "Stenrev 3", der er i forbindelse med Hou Havns mole, er stadig i proces. Dvs. at vi kommer til at arbejde videre med tilladelse hertil. "Stenrev 1" har vi fået afslag på, fordi det er placeret i et område, som er udlagt til en evt. Kattegat-forbindelse. Umiddelbart er det ikke så tosset, for det vil givet vis være muligt en anden placering.

2. december, ´21

Igår, onsdag havde vi i Stenrevsgruppen møde med Jan Karøe. Han er formand for et lignende projekt i Horsens Fjord - www.redhorsensfjord.dk. Han gav os en præsentation af deres projekt, og de er meget længere i processen end os. De har allerede etableret 3 mindre stenrev, udsat skrubber og plantet ålegræs i  fjorden. Derudover fik vi mulighed for at få besvaret mange spørgsmål, både praktisk , strukturelle og økonomiske. Alt i alt en rigtig god aften.

16. november, '21

Odder Kommune har sendt dette høringssvar til Kystdirektoratet (og os som orientering): Høringssvar fra Odder Kommune.   En sådan tilbagemelding bliver vi glade for i arbejdsgruppen.

8. november, '21

Vi har i den seneste periode haft flere arbejdsmøder, hvor vi debaterer og planlægger, hvordan vi kommer videre med projektet. Vi kigger på konkrete udfordringer, bl.a. sten til revene, hvor kan vi hente erfaringer fra andre stenrevsgrupper i Danmark, hvor omfangsrig bliver det økonomiske fundament for projektet. Derudover har vi også lavet begyndende ideer til fondsstøtten af projektet.

Det er også i denne periode at Kystdirektoratet er ved at behandle vores ansøgning - lige nu er der hørings runde ved mulige interessenter. 

5. oktober, '21

Dansk Sejlunion har lavet en bæredygtighedspris, som DS klubber kan ansøge.  I den forbilndelse har Hou Sejlklub valgt at indstille vores stenrevsprojekt.   Hvis vi vinder, er prisen 20.000 kr, der selvfølgelig skal bruges på projektet. I kan se mere her:  dansksejlunion.dk/baeredygtighedsprisen

20. august, '21

Hou fællesforum kystvandring.jpg

Tirsdag aften d. 17 august havde ”Hou Fællesforums grønne fokusgruppe” arrangeret en aftenvandring, hvor der blandt andet blev informeret om Stenrevsgruppen arbejde. Det var en flot aften med 50 deltagere.

12. august, '21

I juni måned har vi også fået skabt kontakt med Århus Universitet. De vil meget gerne indgå i et samarbejde med hensyn til såning og udlægning af makroalger i vores projektområder - det bliver spændende. Et sådant tiltag vil være en sidegevinst og videreudvikling af vores grundide omkring genetableringen af et stenrev ved Hou.

25. juni, '21

VI er kommet i kontakt med byggefirmaet Enkon. De tilbyder os 5000 kbm. granitsten som de har til at ligge i depot ved Hasselager. Det er et meget spændende tilbud.

stenbunke - Enkon.jpg

21. maj, '21

I denne uge har vi fået afsluttet vores ansøgning til Kystdirektoratet, og fået den afsendt. Herefter skal arbejdsgruppen til at kigge på nogle af de næste skridt: Søge støtte hos fonde, indsamle sten og hvordan processen skal foregå.

10. april, '21

Vi har over vinteren (20/21) brugt en del tid og møder på at få defineret og afgrænset stenrevs- projektet. Vi har snakket med lokalområdets interessanter, og er nu ved at lægge sidste hånd på selve ansøgningen til Kystdirektoratet.

 

 

Billeder fra området

Billeder fra Troels og Sørens tur i området ud for hou Havn.  november 2020

 

Dag på vandet i februar '21, hvor vi lavede søkort og observationsbilleder til dokumentation om de kommende stenrevsområder.

 

 

 

 

Arbejdsgruppen - hvem er vi

I arbejdsgruppen sidder følgende:
Erik Hviid – initiativtager og formand for Høfdeholderne
Lars Johnsen
Søren Bojer Kristensen,  Egmont Højskolen
Jacob Karstoft Ebbensgaard, HMI
Mads Harboe, HMI
Birgit Liv Hansen, formand for Hou Sejlklub
Keld Linaa - Danmarks Naturfredningsforening Odder
Dorte Wissendorff, Fællesforum/Hou lokalråd
Martin Mikkelsen, lystfisker og byrådsmedlem
Kaare Thing, beboer i Hou
 

Kontakt:
Hvis I ønsker at kontakte gruppen på email: bojersoren@gmail.com
Kommentarer/forslag til hjemmesiden: Hans Otto Lunde / ho@egmont-hs.dk
 
 
Mødereferater:
 

Stenrev i Danmark

Her er en oversigt over andre stenrevsprojekter rundt omkring i Danmark.

Limfjorden omkring Livø - www.stenrev.dk

Horsens Fjord - www.redhorsensfjord.dk

Køge Bugt - koegebugtstenrev.dk

Nordkysten / Sjælland - hunderevet.dk

Als Stenrev - alsstenrev.dk

 

 

Stenbank

  • Vil du hjælpe os !

Er du f.eks. landmand og har en bunke sten, som du gerne vil donere til vores projekt, er du meget velkommen til at kontakte os: bojersoren@gmail.com .

Er du på anden måde interesseret i vores intiativ, er du selvfølgelig også velkommen til at kontakte os.